REGULAMIN ALMA KRAKÓW SP. Z O.O.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu Alma w Krakowie przy ul. Pilotów 6

Osoba wchodząca do sklepu godzi się na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Klienci mają prawo do:

 1. korzystania z parkingu sklepu ALMA

 2. korzystania z toalet dla klientów

 3. korzystania z szafek depozytowych

 4. sprawdzenia ceny danego towaru na czytnikach rozmieszczonych na hali sprzedażowej

 5. otrzymania faktury VAT na zakupiony towar na podstawie okazanego paragonu zawierającego numer NIP

 6. korzystania z gwarancji na zakupiony towar udzielonej przez producenta lub dystrybutora danego towaru

  a) kupujący może reklamować nieprawidłowości zakupionego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji lub z powodu niezgodności towaru z umową

  b) kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji, a Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację

  c) w celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji

  d) sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania

  c) sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

  Klienci mają obowiązek:
 1. zapłaty w kasie za zakupiony towar

 2. pilnowania osób pozostających pod opieką klienta

 3. zapłaty za zniszczony przez klienta lub osobę pozostającą pod jego opieką towar bądź inne mienie sklepu

 4. ustawiania się w kolejce podczas zakupu towarów na działach z obsługą

 5. ustawienie się w kolejce do kasy w celu zapłaty za towar

 6. grzecznego zachowywania się w czasie przebywania w sklepie

 7. zachowania porządku, czystości w toaletach

 8. zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki w czasie przebywania na terenie sklepu

Zabrania się:

 1. wnoszenia na halę sprzedażową plecaków, walizek, dużych toreb oraz zakupów z innych sklepów. W/w przedmioty prosimy o pozostawienie w szafkach depozytowych

 2. wchodzenia ze zwierzętami na halę sprzedaży

 3. wchodzenia na halę sprzedaży bez kompletnej odzieży

 4. pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej

 5. spożywania na terenie sklepu oraz parkingu napojów alkoholowych

 6. palenia papierosów na terenie sklepu

 7. robienia zdjęć na terenie sklepu bez wcześniejszego zezwolenia

 8. spisywania cen towarów bez wcześniejszego uzgodnienia

 9. jedzenia i picia nie zapłaconego towaru

 10. wynoszenia poza linię kas niezapłaconego towaru

 11. wchodzenia na teren sklepu bez zasłoniętych ust i nosa

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2020r.

Dyrekcja Alma Kraków Sp. z o.o.